Materialer fra undervisningsforløb

Her kan du downloade materiale som undervisere fra projektets partnere har udviklet og implementeret til en række nye forløb inden for entreprenørskab

Under forløbet 'Udvikling og implementering af undervisningsforløb', indsatsområde 1 i Entreprenørskab i undervisningen, har undervisere fra projektets partnere udviklet og implementeret fire nye forløb inden for entreprenørskab. Her på siden kan du læse mere om de nye forløb, og du kan downloade undervisningsprogram og -materialer.

 

Forløb om entreprenørskab (A - N)

 • Careers in Action

  Det faglige formål for Careers in Action er at give mange flere studerende mulighed for at arbejde med deres innovative og entreprenørielle kompetencer.

  At de bliver mere bevidste om, hvad det er som driver dem, hvor deres passion ligger, og hvordan de kan bruge den energi på at få en målrettet og inspirerende uddannelse.

  Så målet er også, at de studerende bliver mere bevidste om professionernes muligheder, får reflekteret over egne mål og ambitioner og kender til personlige såvel som faglige kompetencer.

  Se inspirationsmaterialer, projektbeskrivelse og drejebog her

  Det kræver log in til projektwebsted. Hvis du ikke har projektlogin, skriv til antd@via.dk

 • Curious George 

  Forløbet er udviklet til undervisningen i iværksætteri på markedsføringsøkonomuddannelsen for at optimere på kvaliteten af de udviklede virksomhedsideer. Forløbet er forudsætningen for udvikling af ”levedygtige” forretningsløsninger og anvendes ved iværksætterforløb, hvor kommende iværksættere skal finde levedygtige forretningskoncepter.

  Forløbet kan anvendes af alle, der arbejder med innovation og forbedringer af produkter eller serviceydelser. Materialerne kan anvendes generelt som intro til diverse opgaver, hvor der kræves indsigt, før skarp problemstilling kan formuleres.

  Modulets kompetencemål

  Den studerende opnår forståelse og indsigt i:

  • Potentialet i at finde levedygtige løsninger
  • Vision for de kommende løsninger
  • Identifikation og skarp formulering af problemstilling
  • Udvikling af nysgerrighed og evne til at anvende denne til problemafdækning

  Du kan downloade slides fra forløbet her (pdf)

 • Deep Dive into Entrepreneurship: Summer School forløb

  Deep Dive into Entrepreneurship handler om de studerendes startups: hvordan kan deltagerne etablere, køre og administrere sin egen virksomhed? Deltagerne får praktiske færdigheder, de kan bruge i forbindelse med opstart af egen virksomhed eller projekt. 

  Forløbet er blevet afholdt som et 2-ugers intensivt somme-school forløb på VIA University College. I løbet af de to uger arbejder de studerende med etablering af egne virksomheder baseret på deltagernes idéer. 

  Download kursusplan og slides fra forløbet her (pdf)

   

 • Entreprenørskab i Idræt og Sundhed

  Entreprenørskab i Idræt og Sundhed

  Undervisningsforløbet udbydes bredt til studerende på tværs af uddannelser under Institut for Folkesundhed (folkesundhedsvidenskab, idræt, sygepleje og sundhedsfaglig kandidatuddannelse). Det didaktiske udgangspunkt for undervisningsforløbet tager afsæt i en forståelse af entreprenørskab som en metode, der afspejler, hvad entreprenører ofte gør, samt at entreprenørskab kan tillæres.

  Med dette udgangspunkt har Blenker et al. (2016) udarbejdet en undervisningsmodel baseret på erfaringer fra projektet Promoting A Culture of Entrepreneurship (PACE) – se reference, De studerende præsenteres for hele modellen, men fokus lægges på de første tre steps:

  1. Identitetsarbejde

  2. Disharmonier

  3. Anomalier.

  De resterende steps introduceres og behandles kun på et overordnet plan (løsningsudfoldelse, prototyping samt værdiskabelse og realisering). Målet er således at stimulere de studerendes evne til at åbne entreprenørielle muligheder i deres hverdagspraksis inden for idræt og sundhed.

  Undervisningen tager udgangspunkt i de studerende og deres praksis inden for idræt og sundhed (uddannelse, arbejde og fritid). Der opereres med traditionel forelæsning/oplæg samt interventioner i form af øvelser og opgaver. Dertil præsenteres de studerende for cases og oplæg inden for domænet og slutteligt introduceres de til Studentervækst Aarhus.

  Forløbets kompetencemål

  Der arbejdes med, at de studerende udvikler en forståelse for sig selv som entreprenører og udvikler kompetencer, der gør dem i stand til at agere entreprenørielt. De studerende undervises i at identificere og handle på egne muligheder inden for idræts- og sundhedsområdet for derigennem at forstå, at de inden for egen faglighed og praksis kan skabe værdi.

  Kompetence- og læringsmål

  • Viden om entreprenørskab inden for domænet idræt og sundhed
  • Forståelse for sig selv som potentiel entreprenør
  • Forståelse for effectuation som ramme for entreprenørskab
  • Evner til at åbne og kvalificere entreprenørielle muligheder

  Du kan downloade drejebog om forløbet Entreprenørskab i Idræt og Sundhed og evalueringsrapport her (pdf)  

 • Facilitering som iværksætterkompetence

  Facilitering som iværksætterkompetence

  Det overordnede kompetencemål af Facilitering som iværksætterkompetence er at styrke den studerendes foretagsomhed og iværksætterlyst gennem undervisning i og anvendelsen af relevante faciliterings- og procesværktøjer. Herigennem udvikles og styrkes de studerendes generelle refleksionsevne. 

  Via formålet er det målet, at den studerende:

  • Bliver bedre til at facilitere
  • Bliver bedre til at indgå i teamprocesser
  • Bliver bedre til at samarbejde
  • Lærer at give hinanden feedback (og forstår begrebet)
  • Kommer til at lære sine medstuderende (og kolleger) hurtigere og bedre at kende – både i en faglig og social kontekst
  • Styrker sin evne til at tænke kreativt og innovativt og dermed styrker sine foretagsomhedsfærdigheder
  • Styrker iværksætterlysten og evnen  

  Forløbet afholdes på Erhvervsakademi Aarhus’ laborantuddannelsen for ca. 20 studerende i løbet af efterår 2018.  Facilitering som iværksætterkompetence vil ligeledes indgå som en fast del af de aktiviteter, der udbydes til alle studerende på Erhvervsakademi Aarhus gennem studentervæksthuset GROW.

  Du kan downloade studieplanen for forløbets didaktisk design her.

 • Fra Idè til Virksomhed

  Formålet med forløbet er at tydeliggøre vejen for studerende, der ønsker at etablere eller videreudvikle en ide eller studieprojekt til en virksomhed.

  Fra ide til virksomhed hjælper de studerende med at afklare de udfordringer og problemstillinger, der ligger i at gå fra idé til virksomhed. Herunder blandt andet afdækning af egne kompetencer, forcer og "mangler" samt afklaring af motivation og drive.

  Den studerende kan/får: viden om at starte egen virksomhed, etablere medejerteam, samarbejde i virksomhed, ideudvikle produkt, udvikle forretningsplan og marketingplan. Udarbejde et budget for produktudvikling og virksomhed.

  Forløbet er udviklet og afholdt på Erhvervsakademi DANIA.

  Download beskrivelse af forløbet og slides fra workshops her (pdf)

   

 • Innovators DNA

  Innovators DNAs overordnede kompetencemål er opbygning af det relevante og nødvendige mindset gennem udvikling og træning af 5 specifikke kompetencer.

  Gennem modulet skal de studerende opbygge og udvikle følgende kompetencer:

  1. Associering
   Også defineret som evnen til at forbinde tilsyneladende uafhængige spørgsmål, problemer eller ideer fra forskellige felter, også beskrevet som "Medici-effekten".

  2. Stille spørgsmål
   At stille de rigtige spørgsmål eller at sætte spørgsmålstegn ved det bestående, provokere og udfordre den almindelige, accepterede visdom/viden.

  3. Observere
   Observation eller evnen til at se og observere handlinger, adfærd og frustration og på baggrund heraf spørge ind til hvorfor og hvorfor ikke. Innovatører får unikke forretningsidéer ved at undersøge fælles fænomener, især potentielle kunders adfærd. Når de observerer andre, fungerer de som antropologer og socialforskere.

  4. Eksperimentere
   Evnen til at eksperimentere. Nyskabende iværksættere forsøger at udvikle nye ideer aktivt ved at skabe prototyper og lancere pilots for derigennem at få nye indsigter og bæredygtige forretningsideer.

  5. Netværk
   Evnen til at afsætte tid og energi til at finde og teste ideer gennem et netværk af forskellige personer giver innovatører et radikalt anderledes perspektiv.

   I efteråret 2018 eller foråret 2019 gennemføres forløbet for alle studerende på jordbrugsuddannelsen. Innovators DNA vil ligeledes indgå som en fast del af de aktiviteter, der udbydes til alle studerende på Erhvervsakademi Aarhus gennem studentervæksthuset GROW.

  Du kan downloade studieplanen for forløbets didaktisk design her

 • Iværksætteri i børnehøjde

  Iværksætteri i børnehøjde

  Forløbet Iværksætteri i børnehøjde er målrettet lærer- og pædagogstuderende, som er nysgerrighed efter at arbejde skabende med teknologier sammen med børn i skolealderen. 

  Sammen med andre studerende arbejder deltagerne ”hands on” med forskellige teknologier, som deltagerne senere kan bruge i deres arbejde som pædagog eller lærer.

  Under forløbet lærer de studerende:

  • Hvordan forskellige teknologier kan stimulere børns kreativitet og bidrage til hverdagsinnovation
  • Hvordan børns leg med teknologier kan gøre dem bevidste omkring teknologi og teknologiers indflydelse på deres hverdag, tænkning og handlen
  • Hvordan teknologier kan bruges til at arbejde med børnenes og egne kompetencer til at udvikle og realisere nye teknologiske produkter
  • Hvordan Cecilie Rask fra ElevAkademiet har brugt sine erfaringer med læringsteknologier til at skabe og realisere nye uddannelseskoncepter for børn

  Forløbet indeholder fire workshops à tre timer. Emnerne for de fire workshops er: programmering, kreativitet, micro:bits og hack din undervisning.

  Første pilotprojekt af Iværksætteri i børnehøjde blev gennemført i september 2018 på VIA University College. Der deltog 18 lærerstuderende i forløbet. 

  Du kan læse mere om forløbet her (pdf)


 • Iværksætteri som karrierevej

  Iværksætteri som karrierevej er et forløb målrettet studerende, som er nysgerrige på iværksætteri, men som ikke har handlet på det endnu. 

  Deltagerne i Iværksætteri som karrierevej behøver ikke have en idé, når de tilmelder sig forløbet. Forløbet består af to workshops og imellem disse modtager deltagerne løbende sms’er med korte film på ca. to minutter, som indeholder små entreprenørskabsopgaver. Når de er færdige med forløbet, kan deltagerne fortsætte arbejdet med idéerne i studentervæksthusene ved at deltage i flere workshops om iværksætteri.

  Forløbet blev afholdt for første gang den 2. og den 15. maj 2018 i Aarhus, og det første hold studerende har gennemført forløbet.

  Evalueringen viser, at alle deltagere, der gennemførte Iværksætteri som karrierevej vil anbefale forløbet til deres venner. De kvalitative tilbagemeldinger gennem fokusgrupper har vist, at sms’er med videolinks har fungeret godt.

  Se video, drejebog, og download materialer fra forløbet her

Forløb om entreprenørskab (O - Å)

 • Praktik i egen virksomhed: Et forløb til spil-startups

  Forløbet Praktik i egen virksomhed indeholder fire workshops målrettet studerende på datamatikeruddannelsen på Erhvervsakademi DANIA, Campus Grenaa. 

  Blandt workshopemnerne er: rollen som selvstændig, idegenereringsmetoder, kontrakter, samarbejde med publishers, forretningsmodel, funding, markedsføring og forklaring af de fire typer spil-startups. 

  Se en beskrivelse af forløbets indhold her (pdf)

 • Simulation som iværksætterfremmende action læringsgreb

  Simulation som iværksætterfremmende action læringsgreb

  Både som entre- og intrapreneur skal man kunne ”sælge” sine ideer og koncepter, f.eks. ved at kunne pitche (præsentere) virksomhedside og -koncepter. Simulering som didaktisk metode sætter de studerendes kompetencer til at handle og præsentere sig selv, deres virksomheder og ideer i centrum. Banduras teori om self-efficacy er det teoretiske fundament for modulet.

  Gennem simulering får de studerende mulighed for at afprøve den tillærte viden i praksis, i denne model pitchtræning, med hurtig feedback på deres arbejde i et trygt simuleringsmiljø. Overordnet styrker det de studerendes mestringsevner, kompetencer og self-efficacy som kommende iværksættere.

  Ved at sætte fokus på handling og kompetencer, er det målet at tilføre den traditionelle undervisning en udpræget grad af aktiv læring, som er med til at styrke den enkelte studerendes opmærksomhed på læringens aktive/handlingsorienterede dimension, og hermed på egne styrker og svagheder ift. Handlekompetencer.

  Samtidigt kan denne form for undervisning flytte de studerendes fokus på produkt og (eksamens)performance, til handling og trial-and-error, fordi simulationen skaber et trygt læringsrum, som samtidig lægger op til, at de prøver sig frem, på baggrund af den opbyggede viden, som de har fra den øvrige undervisning og den konkrete workshop. Dermed øges sandsynligheden for handling, dvs. sandsynligheden for, at ideer bliver til start ups.

  Læringsmål for pitchwork shoppen

  De studerende får kompetencer i:

  • Pitch-teknik, individuelt og i grupper
  • Relevant og gennemslagskraftig fremtoning, kropssprog, retorik og stemmeføring, med henblik på bedre pitch og præsentationsevner
  • Konstruktion, sammensætningen og opbygning af relevant og to the point indhold i pitch og præsentationer, herunder evne til at fange publikum
  • Optimalt, sælge ideen overbevisende og ramme modtageren

  Du kan læse mere om forløbets struktur, metoder og mål her (pdf)

  Du kan downloade materialer fra workshoppen her

  Det kræver log in til projektwebsted. Hvis du ikke har projektlogin, skriv til antd@via.dk

 • SÆT-I-VÆRK, modul i tværfaglig innovationsproces

  Modulet har et innovativt udgangspunkt, hvor skabelsen af tværfaglige kulturer på de aarhusianske studier er i fokus, herunder også at skabe en forståelse for det tværfaglige behov der opleves på arbejdsmarkedet. De studerende lærer at sætte deres egen faglighed i spil med andre studerendes med henblik på at udvide deres videnshorisonter. 

  Modulets kompetencemål

  Den studerende:

  • Kan anvende relevant teori og metode inden for innovationsfaget
  • Kan udlede, hvorledes innovationsprocesser kan benyttes i forbindelse med idéskabelse
  • Får indsigt i virksomhedsdrift af nystartede virksomheder
  • Får et øget kendskab til erhvervslivet
  • Får kendskab til innovative værktøjer

  Færdigheder

  Den studerende:

  • Erhverver sig redskaber, der kan benyttes til opstart af egne projekter
  • Forstår og reflekterer over sammenhængen mellem brugen af innovation og udvikling af samfund, virksomheder og individ
  • Kan vurdere og begrunde den mest hensigtsmæssige brug af midler fra idé til handling

  Kompetencer

  Den studerende:

  • Kan omsætte idéer til konkrete handlinger
  • Har indblik i egne kompetencer, og hvordan disse kan sættes i værk i tværfaglige samarbejder
  • Kan selvstændigt indgå i tværfagligt samarbejde og varetage udvikling gennem innovationsprocesser
  • Kan navigere i og benytte sig af de kompetencer, som kræves i forbindelse med at gå fra abstrakt idé til konkret projektkoncept

  Læs mere om forløbet, og download slides fra forløbet her (pdf)

 • SKUB iværksætter

  SKUB iværksætter er et modul, som afvikles på forskellige uddannelser. Modulet består af fire workshopgange og er et 20-timers workshopforløb i studentervæksthuset. 

  Modulet er afholdt på de følgende uddannelser i VIA: Bygningskonstruktøruddannelsen, Læreruddannelsen, Socialrådgiveruddannelsen og Pædagoguddannelsen. 

  I bygningskonstruktøruddannelsen har deltagerne i SKUB Iværksætter arbejdet med at identificere udfordringer for en byggevirksomhed, der var i fare for at gå konkurs. På baggrund af disse udfordringer arbejdede de studerende med at udvikle nye og mere værdiskabende løsninger til at vende udviklingen for firmaet. 

  I SKUB iværksætter lærer de studerende:

  • At forstå dine egne personlige tanke- og handlingspræferencer og bruge det til at kvalificere dit arbejde
  • At bruge forskellige byggesten, der er nødvendige for at forstå konkrete menneskers behov og realisere nye løsninger, der skaber fornyet værdi for dem
  • At kunne skabe en god og velargumenteret præsentation med fokus på lytteren
  • At forstå feltet innovation og entreprenørskab i deres profession

  Læs mere om forløbet her

 • The Art of Networking

  The Art of Networking

  Forløbet kvalificerer de studerende til at se, hvordan deres netværk kan være et aktiv i din faglige fremtid.

  Forløbet giver deltagerne personlige og faglige kompetencer til at skabe og anvende netværk målrettet med det mål at skabe en forandring.

  Forløbet består af fem workshops på fem uger. Det er en forudsætning for deltagelse er, at deltagerne har arbejdet med en konkret problemstilling eller udfordring. Det kan eksempelvis være implementering af nye arbejdsgange eller det at markedsføre sig selv i forbindelse med praktikforløb mm.

  Du kan downloade kursusplan og slides fra forløbet herfra.

  Det kræver log in til projektwebsted. Hvis du ikke har projektlog in, skriv til antd@via.dk.

  Projekt Entreprenørskab i uddannelserne er finansieret af EU’s Socialfond, Region Midtjylland og Herning-, Holstebro-, Horsens-, Randers-, Silkeborg-, Viborg- og Aarhus Kommune.

 • The Art of Prototyping - idévisualisering

  Det overordnede kompetencemål i forløbet er at styrke den studerendes kompetencer inden for idégenerering, visualisering og udarbejdelse af prototyper, og derigennem skabe større bevidsthed om muligheder og begrænsninger i både udarbejdelse og evaluering af nye idéer.

  Under forløbet opnår deltagerne de følgende kompetencer og viden:

  • Forstår, hvad prototyping (the art of prototyping) handler om
  • Har viden om forskellige metoder til at visualisere idéer
  • Har viden om forskellige metoder til evaluering af prototyper
  • Kan anvende værktøjer til at skabe prototyper

  20 studerende fra Erhvervsakademi Aarhus’ IT uddannelser deltog i pilottesten i foråret 2018. I efterår 2018 tilbydes forløbet til alle medlemmer af Studentervæksthus GROW. Forløbet vil indgå som en fast del af de aktiviteter, der udbydes til alle studerende på Erhvervsakademi Aarhus gennem GROW.

  Du kan downloade studieplanen for forløbets didaktisk design her.

 • The Future is Female

  The Future is Female

  Erhvervsakademi Aarhus har udviklet og afholdt et forløb for kvindelige studerende.

  Mange kvindelige studerende efterspørger flere kvindelige rollemodeller i erhvervslivet, de kan spejle sig i og overraskende få kvindelige studerende overvejer at starte egen virksomhed. 

  Forløbet har til formål at give de studerende indsigt i nogle af de barrierer, de måske oplever som kvinde i forhold til at træde frem og handle. Workshoppen undersøger barriererne og bringer redskaber i spil, der kan være med at overkomme dem. 

  Forløbets formål er at få flere kvinder i studentervæksthusene.

  Forløbets kompetencemål er at:

  • De studerende skal have viden om de typiske barrierer, der holder kvinder tilbage.
  • De studerende skal have færdigheder i at udvise handlekraft
  • De studerende skal have færdigheder til at træffe beslutninger i usikkert farvand
  • De studerende skal have viden om entreprenørskab som metode
  • De studerende skal have et nuanceret syn på iværksætteri
  • De studerende skal være i stand til at træffe en informeret beslutning om, hvorvidt entreprenørskab er en mulig levevej for dem.

  Du kan downloade kursusplan og læsevejledning her

  Du kan downloade flyers, slides og evaluering her

  Det kræver log in til projektwebsted. Hvis du ikke har projektlogin, skriv til antd@via.dk.

 • Tværfagligt iværksætteri

  Modulet Tværfagligt iværksætteri tager udgangspunkt i en kreativ, innovativ og entreprenant tilgang, hvor fokus er på at finde løsninger til aktuelle udfordringer. Med inspiration i aktuel case fra en iværksætter, med input fra branchen frontløbere, udvikles løsningsforslag, i tværprofessionelle teams.

  Forløbet er bygget op som projektundervisning med vekselvirkning mellem oplæg og vejledning. De studerende præsenteres for innovationsmodeller, der kan være retningsgivende i forløbet.

  Efter forløbet kan de studerende:

  • Indgå i tværprofessionelle samarbejder
  • Vurdere mulige løsninger ud fra et bæredygtigt perspektiv
  • Arbejde struktureret ud fra en innovations model
  • Arbejde kreativt og innovativt med en udfordring
  • Vurdere mulighederne for omsætning af et koncept på et marked
  • Udvikle et koncept med baggrund i princip for design for adskillelse og cirkulær økonomi
  • Opnå kendskab til entreprenørskab
  • Pitche for interessenter
  • Forstå betydning af tværprofessionelt netværk mellem opgavestiller, rådgivere og entreprenører

  Modulet foregår på tværs af de to involverede uddannelsesinstitutioner VIA Bygningskonstruktør og AU Bygningsingeniør og for deres studerende på uddannelses linjer fra henholdsvis 2. – 7. semester. 

  Modulet er udbudt som et dansksproget forløb. I forår 2018 var der tilmeldt 29 studerende med ca. halvdelen fra hver af de involverede uddannelsesinstitutioner.

  Læs mere om modulets formål, og download slides og relevante materialer her